Úvod

XII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA
8.4. – 9.4.2016 
Parkhotel Plzeň, Plzeň
U Borského parku 31 
320 04 Plzeň
GPS: 49°43'15.13"N,13°22'15.98"EVážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,

zdá, se to téměř neuvěřitelné, ale od první Celostátní konference, kterou jsme poprvé pořádali v roce 1996, uplynulo plných 20 let. Začínali jsme původně jednodenním setkáním, které se na počátku vešlo do Šafránkova ústavu, později jsme se několikrát sešli na půdě Západočeské university.
Několik let, kdy se ještě konference konala každým rokem, jsme se pravidelně setkávali i v plzeňském Domě kultury, který již neexistuje.

V posledních létech, jsme konferenci s ohledem na nárůst počtu účastníků přemístili do budovy Parkhotelu a tak tomu bude i letos.

V minulém ročníku, mne velmi potěšila Vaše odezva a Vaše následné konečné hodnocení konference v dotazníkové akci.

Témata letošní konference byla vybrána po diskuzi na výboru SMOS a pevně věřím, že se nám podaří témata naplnit přitažlivými přednáškami, které přilákají dostatečný počet účastníků.

Za poslední 2 roky jsme zaznamenali velké množství změn jak v oblasti našeho oboru, tak i vzdělávání jako celku.
Z hlediska nových poznatků celosvětově prodělává osteologie extrémně rychlý rozvoj, vnáší řadu změn do již zažitých postupů a odkrývá genetickou či metabolickou podstatu léta známých onemocnění.
Bude to klást zvýšené nároky na nás všechny, jak s ohledem na zvyšování vzdělání, rozšiřování spolupráce i specializace na některé důležité oblasti našeho oboru.

Pevně věřím, že zdárný průběh konference přispěje k rozšíření našich obzorů, přátelských vztahů a z letošního ročníku si opět odneseme příjemné vzpomínky nejenom odborné, ale i společenské z našeho krásného města, které stále žije dozvuky Evropského Města kultury.

Těším se na setkání s Vámi

 

Váš
Václav Vyskočil 

 

 

 

Témata konference:

Lékařská sekce
Metabolismus kosti při chronické renální chorobě
Diabetes a kost

Dětská a mužská osteoporóza
Metabolismus kosti při onkolog. onemocněních, především při karcinomu prsu
Kasuistiky a nevyjasněné případy
FLS
Terapie sekundární osteoporózy
Chirurgická léčba komplikací osteoporózy
Zobrazovací metody

Nelékařská sekce
Densitometrické nálezy – interní a externí chyby
Možnosti zkvalitnění péče u osteologických pacientů
Péče o pacienty po fraktuře femuru
Péče o pacienty po vertebroplastice
Pohybová léčba osteoporózy
Výživa a osteoporóza
Přístup k dětským pacientům s osteoporózou
Kazuistiky sekundární osteoporózy
Péče o pacienty po zlomeninách prox. Femuru
Péče o pacieny po osteoporotických zlomeninách

Odborné informace
Doc.MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Organizační zajištění
Hillary consulting s.r.o.

Doprovodný program
Společenský večer  8.4.2016 od 20:00hod. Parkhotel Plzeň

 

 

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK.

Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. a je ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.